Regulamin Konkursu „Różowy październik z Farfalla”

§ 1. 

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Różowy Październik z Farfalla” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest ViaVox  z siedzibą w ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII wydział gospodarczy pod numerem KRS: 0000613050, NIP: 9721263119, REGON: 364221503 (dalej: „Organizator”). Organizator ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie Konkursu oraz zapewnienie i przyznanie Nagrody. 

3. Fundatorem Nagrody jest Organizator. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne, jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagrody w Konkursie oraz jej realizację na rzecz Laureata.

4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem profilu MamaSama by Farfalla na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com, dalej: „Facebook”) (dalej: „Fanpage”), znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/MamaSamabyFarfalla

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2020 poz. 2094 – tekst jednolity). 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu.

§ 2.

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.10.2021 r. o godzinie 12:00 i zakończy się w dniu 31.10.2021 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Powyższy okres obejmuje także procedurę reklamacyjną. 

2. Termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych (dalej: „Zgłoszeń konkursowych” lub „Zgłoszeń”): od 15.10.2021 r. od godziny 12:00 do 31.10.2021 r. do 23:59 Decyduje czas wpływu Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 04.11.2021 do godziny 16:00 za pośrednictwem Fanpage`a. 

§ 3.

Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru Laureata Konkursu (dalej: „Laureata”), Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora. 

2. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, a w szczególności:

a) wyłonienie Laureata Konkursu i zapewnienie przyznania Nagrody; 

b) zabezpieczenie zgodności wyłonienia Laureata Konkursu oraz przyznania Nagrody zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;

c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Laureata; 

d) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania Nagrody w ramach Konkursu; 

e) udział w postępowaniu reklamacyjnym i udzielanie odpowiedzi na reklamacje zgłaszane przez Uczestników; 

f) udzielenie odpowiedzi w sytuacjach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących postanowień Regulaminu. 

§ 4. 

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest obowiązana:

a) polubić Fanpage;

b) wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, w wątku konkursowym na Fanpage`u.

6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 5.

Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Fanpage`a.

2. Zadanie konkursowe związane jest z wykonaniem pracy konkursowej na temat października – miesiąca walki z rakiem piersi.

3. Zadaniem Uczestnika w czasie trwania Konkursu jest wykonać zadanie konkursowe, które składa się z 2 części: 

a) wykonania zdjęcia i umieszczenia go pod postem Organizatora dotyczącym Konkursu w komentarzu. Warunkiem koniecznym zdjęcia jest kreatywne utrwalenie na nim koloru różowego w dowolnej formie i konfiguracji (np. strój/kompozycja przedmiotów). Tematyka zdjęcia powinna nawiązywać do walki z rakiem piersi. Zdjęcie powinno mieć wielkość  do 1 MB i format JPG lub PNG

oraz

b) dodanie do zdjęcia słownego opisu nawiązującego do walki z rakiem piersi, na maksymalnie 500 znaków, w którym obowiązkowo zostaną użyte następujące sformułowania: #różowypaździernikbyfarfalla będącego rozwinięciem wykonanego przez Uczestnika zdjęcia, [dalej: „Praca konkursowa”]. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu jeden raz i wysłać tylko jedną Pracę konkursową. 

5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace:

a) związane z tematyką Konkursu, 

b) co do których Uczestnik posiada prawa autorskie, 

c) spełniające warunki, o których mowa w ust. 8 poniżej, 

d) niezwierające znaków towarowych, wizerunków osób trzecich, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich. 

6. Spośród trzech osób z największą ilością polubień pod postem komisja wyłoni Laureata Konkursu, jeśli jednocześnie spełnione zostaną wszystkie wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. 

7. W sytuacji, gdyby osoby, które uzyskały największą ilość lajków pod zdjęciem nie spełniały innych wymagań przewidzianych w Regulaminie, zrezygnowały z Nagrody lub zachodziła niemożność przekazania jej Nagrody z przyczyn leżących po jej stronie, Organizator ma prawo wyboru nowego Laureata spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenia konkursowe, który uzyskał kolejno największą ilość lajków i spełnia pozostałe wymagania. 

8. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich. 

§ 6. 

Nagroda

1. Nagrodą jest voucher na Event zagraniczny na Cyprze dla jeden osoby dorosłej i dziecka do 12 roku życia o wartości 5 900 zł brutto. Szczegóły Eventu znajdują się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 – tekst jednolity). Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. 

3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona za pośrednictwem Fanpage`a poprzez komentarz umieszczony pod postem konkursowym oraz przesłana Laureatowi w wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. W treści wiadomości prywatnej Organizator poinformuje Laureata o wygranej oraz o warunkach jakie musi spełnić, aby otrzymać Nagrodę, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia Konkursu, nie później niż do godziny 23:59 dnia 06.11.2021 

4. Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem na Facebook`u poprzez wysłanie wiadomości ze swojego konta na Facebook`u, które zostało wskazane jako wygrane, do dnia 10.11.2021 do godziny 23:59 podając swoje dane teleadresowe (w tym: imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy, e-mail). Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Laureata dodatkowych danych ponad wskazane wyżej, jeżeli będą one niezbędne w celu realizacji Nagrody lub opłacenia podatku.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Laureatowi powstałej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności w związku brakiem kontaktu ze strony Laureata w wyznaczonym terminie, niepodaniem przez niego wymaganych danych osobowych lub z podaniem przez Laureata błędnych danych osobowych. Niemożność przekazania Nagrody Laureatowi skutkuje utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody ani wymiana Nagrody na nagrodę innego rodzaju. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Laureatów w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Laureatowi, a także potwierdzenia jego pełnoletności, w tym przed wydaniem Nagrody Laureat może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. 

8. Laureat zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody. Sposób realizacji Nagrody przez Laureata zostanie ustalony w porozumieniu z Laureatem przez Organizatora.

9. Imię i nazwisko Laureata wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało Nagrodę, zostanie zamieszczone na Fanpage`u zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody. 

§ 7.

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy: 

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

b) są niepełnoletni;

c) nie spełniają warunków udziału w Konkursie;

d) jeżeli w stosunku do ich Pracy konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Pracy konkursowej lub naruszenia praw autorskich. 

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie lub poinformowania Uczestnika o jego wykluczeniu, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na adres profilu w portalu Facebook, z którego zostało wykonanie Zadanie konkursowe; podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. 

§ 8.

Prawa własności intelektualnej do Prac

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 – tekst jednolity) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy konkursowej wizerunków Uczestnika. 

2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonego na zgłoszonej Pracy konkursowej wizerunku Uczestnika na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 poniżej. 

3. Licencja niewyłączna do Prac konkursowych udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

b) wprowadzania do obrotu, 

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

e) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania, 

f) wystawiania, wyświetlania, 

g) użyczania i/lub najmu, 

h) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. i) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu), j) we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora, do których prawa nabył na mocy Regulaminu. 

5. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania. 

6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 – tekst jednolity), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonej Pracy konkursowej stanowiącej utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Laureatowi, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

b) wprowadzania do obrotu, 

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, 

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych), 

e) publicznego wykonania, publicznego odtwarzania, 

f) wystawiania, wyświetlania, 

g) użyczania i/lub najmu, 

h) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp. 

i) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu),

j) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu, 

k) w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, 

l) prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy konkursowej, 

m) wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet. 

7. Laureat upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej wykonywał. 

8. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej Laureatowi na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t.j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub  poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie. 

9. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy konkursowej wizerunku Uczestnika w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzona Praca konkursowa zostanie wykorzystana oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Pracy konkursowej przez Organizatora. W razie konieczności, Laureat na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające (i) przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej Pracy lub (ii) możliwość korzystania z utrwalonego na Pracy konkursowej wizerunku Uczestnika. 

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu. 

12. W razie konieczności, Laureat na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich, upoważnienie do korzystania z praw autorskich oraz wizerunku. 

13. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 9. 

Przetwarzanie danych osobowych

1. ViaVox Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Obornicka 330, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613050 NIP: 9721263119 REGON: 364221503 jest Administratorem Danych dotyczących danych: 

 1. Uczestników Konkursu;
 2. Laureata Konkursu.

2. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. w celach związanych z organizacją  Konkursu, w tym weryfikacji uprawnienia Uczestnika do przystąpienia do udziału w Konkursie oraz na potrzeby wyłonienia Laureata czy przekazania Nagrody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych polegającego na organizacji i przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego Regulaminem (realizacji złożonego przyrzeczenia publicznego);
 1. w celach związanych z realizacją postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych polegającego na ochronie jego praw.

3. Dane Laureata Konkursu – będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych: 

 1. w celu weryfikacji i wydania Nagrody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych polegającego na wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z organizacji Konkursu oraz posiadaniu dowodu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli, a w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora Danych wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wykonania takich obowiązków.  

4. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych; 
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
 3. żądania usunięcia danych, gdy danie nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czas stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 5. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych; 
 6. wniesienia skargi do organu nadzoru, w Polsce jest to Prezesa UODO (adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

5. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Konkursu mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usług księgowych, z których korzysta Organizator. Dane osobowe mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym Organizator jest zobowiązany podać te dane na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa. 

6. W związku z tym, że Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem Fanpage`a znajdującego się pod adresem: www.facebook.com/mamasamabyfarfalla , dane osobowe Uczestników Konkursu udostępniane są również całemu portalowi Facebook, w szczególności Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) jako współadministratorowi danych osobowych prowadzonych w zakresie analizowania aktywności użytkownika profilu, gromadzenia statystyk. Szczegółowa informacja znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu zatytułowanym “Współadministrowanie danymi osobowymi z Facebook Ireland Ltd”.

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne  do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do Laureata) do otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Laureata) brakiem możliwości otrzymania Nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 

8. Administrator Danych zapewnia  odpowiednie środki techniczne i organizacyjne  w celu zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich, z wyjątkiem przekazywania danych jakie ma miejsce w zakresie portalu Facebook, gdzie może wystąpić automatycznie takie przekazywanie danych osobowych, w szczególności do Facebook Inc. (Menlo Park, California, USA). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w politykach ochrony danych osobowych Portalu Facebook:

 • Regulamin przetwarzania danych osobowych: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing
 • Zasady gromadzenia i przetwarzania danych: https://www.facebook.com/policy
 • Środki bezpieczeństwa danych osobowych: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms
 • Warunki przetwarzania danych osobowych: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update
 • Dodatkowe informacje o przekazywaniu danych osobowych do USA: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience
 • Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z państw trzecich do UE: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym Laureata Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem. Dodatkowo dane osobowe Laureata konkursu będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których dane przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Administratorze Danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora Danych, w tych celach tak długo, jak wymagają tego od  Administratora Danych przepisy prawa. 

§ 10. 

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora podając w tytule „MamaSama x Farfalla” lub w drodze wiadomości e-mail na adres: kontakt@farfallatour.pl

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany drogą listową, jeżeli w ten sposób została wysłana reklamacją na adres podany w reklamacji lub pocztą elektroniczną, na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja. 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne. 

6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi. 

§ 11. 

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu. 

2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na Stronie Internetowej www.farfallatour.pl oraz w siedzibie Organizatora. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail wysłanych na adres: kontakt@farfallatour.pl

3. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu, a także z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem będą rozstrzygane w ramach procedury reklamacyjnej opisanej w § 10 Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagrody. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Fanpage`u. 

6. Organizator ustanawia drogę komunikacji konkursowej w formie prywatnych wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook.

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie postanowienia i akceptuje wszystkie zasady zawarte w Regulaminie. 

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie m.in. poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na profilu Organizatora.

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NAGRODY

 1. Nagrodą dla Laureata Konkursu jest voucher na Event zagraniczny na Cyprze organizowany przez Amaril Ltd dla jeden osoby dorosłej i dziecka do 12 roku życia, o wartości 5 900 zł brutto. 
 2. Opłata za udział kolejnego dziecka do 12 roku życia w wysokości 1.200,00 zł brutto.
 3. Nagroda obejmuje pobyt w hotelu Coral Beach Hotel & Resort w terminie wybranym 26.03-02.04.2022 przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Eventu.
 4. W skład usług w ramach Eventu wchodzą:
 1. 7 (siedem) noclegów w 5-gwiazdkowym hotelu Coral Beach Hotel & Resort położonym w Pafos, Cypr,
 2. transport z lotniska Pafos (PFO) na Cyprze do hotelu oraz transport powrotny z hotelu na lotnisko Pafos (PFO) na Cyprze po zakończeniu Eventu, 
 3. wyżywienie w standardzie all-inclusive wraz z możliwością skorzystania przez z diety wegańskiej i wegetariańskiej,
 4. możliwość udziału w odbywających się dwa razy dziennie, w godzinach porannych i wieczornych, zajęciach z samby oraz yogi prowadzonych przez trenera personalnego,
 5. możliwość udziału w 2 (dwóch) wykładach dotyczących zasad zdrowego żywienia, motywacji oraz ustalania i realizacji założonych celów,
 6. przygotowanie i przekazanie miesięcznego planu na powrót do rzeczywistości, obejmującego podstawowe założenia dotyczące diety oraz planów treningowych,
 7. możliwość udziału dziecka w kreatywnych programach ruchowych, w tym w ramach lekcji yogi dla najmłodszych oraz lekcji tańca,
 8. możliwość skorzystania z codziennej opieki nad dzieckiem.
 1. Laureat zobowiązany jest do zapewnienia i zorganizowania, w całości we własnym zakresie i na własny koszt, swojego transportu z kraju na lotnisko Pafos (PFO) oraz powrotu z lotniska Pafos (PFO) na teren kraju, w tym do zorganizowania i zapewnienia wszelkiej wymaganej w tym celu dokumentacji podróży. 
 2. Szczegółowy zakres usług zamieszczone są na stronie internetowej www.farfallatour.pl.

Załącznik nr 2

WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI Z FACEBOOK IRELAND LIMITED

W związku z tym, że zarówno Facebook Ireland Ltd jak i Viavox Group S.A. posiadają wspólny cel i sposoby w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Fanpage`a, w ramach prowadzenia własnych działań marketingowych i statystyk, w tym zakresie stają się współadministratorami danych osobowych użytkowników Fanpage`a. Związane jest to w szczególności z tym, że wchodząc na niniejszy Fanpage albo korzystając z usług Facebooka lub usług świadczonych przez inne spółki Facebooka, w urządzeniu końcowym użytkownika Fanpage`a zapisywane są pliki cookies do których dostęp otrzymuje również Facebook. Wprawdzie statystyki dotyczące użytkowników Fanpage`a sporządzone przez Facebook są przekazywane wyłącznie ViaVox Group S.A. jako administratorowi Fanpage’a w formie zanonimizowanej, nie zmienia to jednak faktu, że sporządzanie tych statystyk opiera się na wcześniejszym gromadzeniu, za pomocą plików cookies instalowanych przez Facebook na komputerach lub na wszelkich innych urządzeniach osób odwiedzających tę stronę i na przetwarzaniu danych osobowych tych osób w celach statystycznych. Dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności współadministratorów znajdują się poniżej.

 1. Viavox Group S.A.  (dalej jako: „Administrator Fanpage”)  i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage`a Administratora.
 3. Ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane:  

Punkt Kontaktowy:

Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland lub przez formularz kontaktowy: 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Facebook Ireland Ltd., który odpowie na żądanie. 

 1. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie danych we wskazanych celach: 
  1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
  2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
  3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
  4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 2. Zakres odpowiedzialności Administratora Fanpage`a za przetwarzanie danych: 
  1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
  2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora Fanpage celów przetwarzania.
 3. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne w porozumieniu o współadministrowaniu opublikowanego przez Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. 
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 6. Zasady przetwarzania informacji o statystykach znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 7. Administrator Fanpage`a nie dokonuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, natomiast w zakresie portalu Facebook może wystąpić automatycznie takie przekazywanie danych osobowych, w szczególności do Facebook Inc. (Menlo Park, California, USA). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajduja się w politykach ochrony danych osobowych Portalu Facebook: 
  1. Regulamin przetwarzania danych osobowych: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing 
  2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych: https://www.facebook.com/policy
  3. Środki bezpieczeństwa danych osobowych: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms 
  4. Warunki przetwarzania danych osobowych: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update 
  5. Dodatkowe informacje o przekazywaniu danych osobowych do USA: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience 
  6. Standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych z państw trzecich do UE: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum 
 8. Wprawdzie statystyki dotyczące użytkowników sporządzone przez Facebook są przekazywane Administratorowi Fanpage’a w formie zanonimizowanej, nie zmienia to jednak faktu, że sporządzanie tych statystyk opiera się na wcześniejszym gromadzeniu, za pomocą plików cookies instalowanych przez Facebook na komputerach lub na wszelkich innych urządzeniach osób odwiedzających Fanpage i na przetwarzaniu danych osobowych tych osób w celach statystycznych. 
 9. Statystyki strony to zbiorcze statystyki tworzone na podstawie określonych zdarzeń rejestrowanych przez serwery Facebooka, gdy użytkownicy korzystają ze stron i powiązanych z nimi treści.  Zdarzenia takie składają się z rożnych danych, takich jak poniższe, w zależności od konkretnego zdarzenia: 
   1. Działania użytkowników. Zaliczają się do tego następujące działania: wyświetlanie stron, postów, filmów, relacji czy innych treści powiązanych ze stroną; korzystanie z relacji; obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony; polubienie strony lub posta i anulowanie polubienia; polecenie strony w poście lub komentarzu; skomentowanie, udostępnienie posta lub zareagowanie na post na stronie (łącznie z typem reakcji); ukrycie posta strony lub zgłoszenie go jako spamu; ustawienie kursora nad linkiem do strony lub jej nazwą lub zdjęciem profilowym w celu obejrzenia podglądu zawartości strony; kliknięcie przycisku przekierowującego do witryny internetowej, numeru telefonu, przycisku wskazówek dojazdu lub innego przycisku na stronie; wyświetlenie wydarzenia na ekranie, zareagowanie na wydarzenie wraz z określeniem typu reakcji, kliknięcie linka przekierowującego do zakupu biletów na wydarzenie; uruchomienie komunikacji ze stroną za pośrednictwem Messengera; wyświetlanie lub klikanie artykułów w sklepie strony.
   2. Informacja o działaniach, użytkownikach je podejmujących oraz przeglądarkach i aplikacjach wykorzystywanych do nich, np.: data i godzina działania; kraj/miejscowość (określone na podstawie adresu IP lub profilu użytkownika w przypadku użytkowników zalogowanych); kod języka (na podstawie nagłówka http przeglądarki lub ustawień języka); grupa wiekowa/płeć (z profilu użytkownika wyłącznie w przypadku użytkowników zalogowanych); poprzednio odwiedzona witryna internetowa (z nagłówka http przeglądarki); informacja o tym, czy działanie podjęto z komputera czy z urządzenia mobilnego (na podstawie informacji o przeglądarce użytkownika zawartej w nagłówku User-Agent przeglądarki lub atrybutów aplikacji); identyfikator użytkownika na Facebooku (wyłącznie w przypadku zalogowanych użytkowników).
 10. W zakresie przetwarzania danych, użytkownikom Fanpage`a przysługują prawa ochrony danych osobowych: 
  1. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
  2. prawo do sprostowania danych (modyfikacji, poprawiania), 
  3. prawo do żądania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  4. prawo do sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania, 
  5. prawo do niepodlegania decyzjom opartym na profilowaniu i zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia swojego stanowiska.

Ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane i które chcą realizować przyznane im prawa:  

Punkt Kontaktowy:

Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland lub przez formularz kontaktowy: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Facebook Ireland Ltd., który odpowie na żądanie. 

 1. Irlandzka Komisja ds. ochrony danych jest głównym organem nadzorczym odpowiedzialnym za nadzór nad wspólnym przetwarzaniem danych do celów statystyk strony (wyjątki dotyczą przypadków, gdy administrator strony jest organem administracji publicznej). Przysługuje Państwu zawsze prawo do wniesienia zażalenia do Irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych osobowych (www.dataprotection.ie) lub do innego organu nadzorczego.